TOSHIBA-TYPED9MM-11A-00 

สตาร์เซอร์กิตรับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรเว็บบอร์ด แผงคอนโทรลเครื่องจักร

และรับบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

TOSHIBA-TYPED9MM-11A-00